Objava analitičkog izvješća o zastupljenosti Roma u europskim kurikulumima i udžbenicima

Admin Istraživanja, Novosti

Vijeće Europe, fond za obrazovanje Roma i Institut Georg Eckert za međunarodno istraživanje udžbenika najavljuju objavljivanje analitičkog izvješća o zastupljenosti i referenci na Rome u nastavnim programima i udžbenicima koji se trenutno koriste u školama širom Europe. Izvješće je rezultat zajedničkog projekta provedenog od 2016. do 2019. godine.

Istraživanje se fokusira na kurikulume i udžbenike iz povijesti, građanske kulture i geografije, a uključuje i kvantitativnu analizu koja pokazuje koliko se često spominju Romi, kao i kvalitativni pregled tema koje se bave etničkom manjinom. Uz kritički doprinos istraživača romskog fonda za obrazovanje, analizirano je više od 850 udžbenika kako bi se procijenio njihov prikaz Roma.

Istraživanje zaključuje da u nastavnim programima i udžbenicima manjka informacija o Romima, ali se prikazuju i one netočne. U većini analiziranih udžbenika, glasovi Roma marginalizirani su, ako se ne zanemaruju, a samo nekoliko udžbenika sadrži izvore romskih autora ili priče romskih svjedoka. Nalazi ukazuju na nužnost da europske vlade promiču inkluziju i antidiskriminaciju rješavajući nedostatak zastupljenosti Roma ali i njihovu pogrešnu zastupljenost u europskim nastavnim programima i udžbenicima.

Preporuke temeljene na istraživanju usmjerene su na države članice Vijeća Europe i njihova odgovarajuća nacionalna ministarstva obrazovanja, kao i autore i izdavačke kuće, organizacije civilnog društva i akademske zajednice. Rezultati i preporuke mogu poslužiti kao temelj za buduće aktivnosti kako bi se osiguralo rješavanje navedene problematike.

Link na izvorni tekst